Attentie

 

Splitsingsreglement 1983

Presentatie Onderhoud

uittrekselsplitsingakte

 

 Appartementsrecht

 

Huish.reglement

Woonwenken

Voorwaarden Opstal

Voorwaarden Glas

Nieuwsbr.Verzekeringen    

module Eigenaarsbelang

KIS formulier

Info formulier

VR ketel verdwijnt

 

 

 

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan  (VvED1)

 huisnummers  396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer

Welkom op deze homepage van de Vereniging van Eigenaars Du Meelaan, huisnummers 396 en 400 t/m 576 (VVED1) te Zoetermeer. De Vereniging is opgericht op 5 februari 1985. De vereniging is sinds 16 maart 2010 ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 27374766. Als bestuurders zijn ingeschreven:

∑         de heer H.L. Bijmans;

∑         de heer J. Bor

Voor de vereniging zijn de volgende (wettelijke) bepalingen van kracht:

1.       het Burgerlijk Wetboek Boek 5. Zakelijke rechten Titel 9. Appartementsrechten;

2.      de splitsingsakte. In deze splitsingsakte is opgenomen dat als reglement van splitsing voor de VvED1 zal gelden het reglement van de Koninklijke NotariŽle Broederschap welke is vastgesteld bij akte op 22 november 1983 (het zgn. blauwe boekje);

3.       Het huishoudelijk reglement.

In de bullits aan de linkerkant van deze homepage kunt u de betreffende documenten resp. uittreksel downloaden.

WETTELIJK KADER

Het appartementsrecht houdt in dat de eigenaar het exclusieve gebruiksrecht verkrijgt van een gedeelte van het gebouw, het zogenaamde privť-gedeelteook wel het appartement genoemd. Welk gedeelte dit betreft staat precies omschreven in de splitsingsakte en dit is aangegeven op de door het kadaster goedgekeurde en aan de splitsingsakte gehechte splitsingstekening. Naast het gebruiksrecht van een appartement wordt de eigenaar mede-eigenaar van het gehele gebouw en is daarmee mede verantwoordelijk voor het gehele gebouw. Daarom is bij de wet bepaald, dat alle appartementseigenaren gezamenlijk verplicht zijn om het gehele gebouw in stand te houden en dus te onderhouden. In de wet is de oprichting van de VvE daarom verplicht gesteld en tevens is verplicht gesteld dat bij de eigendomsverwerving van een appartement de eigenaar automatisch lid wordt van de VvE.

Op basis van de geraamde kosten van groot onderhoud en de begrote exploitatiekosten (waaronder begrepen het klein onderhoud) wordt de benodigde contributie vastgesteld. Ten behoeve van het groot onderhoud houdt de vereniging een reservefonds (FGO) in stand waarmee de VvED1 voldoet aan de wettelijke eis. De VVED1 heeft voor het groot onderhoud een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. De vereniging heeft een beheerscommissie ingesteld voor het beheer van de middelen in  het FGO en als kascommissie ter controle op alle inkomsten en uitgaven.

VERZEKERINGEN

Onderhoud is zonder meer de belangrijkste zaak voor elke VVE. Maar daarnaast zijn er nog tal van andere zaken die aandacht verdienen. Een van die zaken betreft de opstalverzekering die (wettelijk verplicht) door de VvED1 is afgesloten. In de bullit vindt u de polisvoorwaarden.

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen van de VvED1 wordt door de vergadering van eigenaars benoemd. De Raad fungeeert als een soort dagelijks bestuur en beheert de middelen van de vereniging en draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van eigenaars. In de Raad van Commissarissen hebben momenteel zitting:

∑         de heer W.J. Dijkmans, voorzitter;

∑         de heer J. Bor, secretaris en tevens bestuurder;

∑         de heer M. Shaw, lid;

∑         de heer T. Koks, lid en tevens vertegenwoordiger in de Beheerscommisie.

∑         mevrouw E. van Put, lid;

Eenmaal per jaar wordt een algemene vergadering uitgeschreven. Deze wordt normaliter gehouden begin maart. In deze vergadering leggen de bestuurders en de Raad verantwoording af aan de leden over het gevoerde (financiŽle) beleid. Op de vergadering kan een besluit worden genomen bij meerderheid van stemmen. Iedere eigenaar heeft 1 stem. Tenminste 46 van het aantal stemmen dienen in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn om geldige besluiten te kunnen nemen. Aangezien de vergadering van eigenaren het hoogste orgaan van de VvED1 is kunnen ook andere besluiten worden genomen.

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Naast de splitsingsakte en het splitsingsreglement stellen de eigenaren zelf nadere regels vast hetgeen is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Het vaststellen van het huishoudelijk reglement geschiedt door de algemene vergadering van eigenaars en is op alle eigenaren van toepassing. Bij verkoop dient de verkopende eigenaar een exemplaar ter beschikking te stellen aan de kopende eigenaar. Ook bij verhuur dient de verhurende eigenaar er zorg voor te dragen dat de huurder in het bezit wordt gesteld van het huishoudelijk reglement. De verhurende eigenaar blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van het huishoudelijk reglement door de huurder. In de bullit links van deze homepage vindt u het laatst vastgestelde huishoudelijk reglement.

(TIJDELIJKE) VERHUUR

Indien het verkopen van het appartement niet direct slaagt wordt steeds meer gegrepen naar het alternatief van verhuur. Dit kan overigens niet zo maar. Er is toestemming nodig van de hypotheekverstrekker. Deze geeft meestal alleen toestemming als verhuur plaatsvindt op basis van de Leegstandwet. De Leegstandswet geeft de eigenaar Ė en dus de hypotheekverstrekker Ė de zekerheid dat de huurder weer vertrekt als de woning wordt verkocht, of de afgesproken huurperiode verstrijkt. In andere situaties gelden bij verhuur van het appartement huurbeschermingsregels, waardoor je als eigenaar niet zomaar de huur kunt opzeggen. De Leegstandswet voorkomt dus dat een huurder ongewenst in je appartement blijft.

Het verhuren via de Leegstandswet geschiedt door middel van een vergunning die aan te vragen is bij de gemeente. Voorwaarden zijn dat het appartement leeg is en te koop staat. De gemeente verleent de vergunning voor vijf jaar. Naast een vergunning dient duidelijk in het huurcontract opgenomen te worden dat sprake is van tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet, dat daarvoor een vergunning is verleend en voor welke termijn de vergunning is verleend. Het contract moet bovendien worden aangegaan voor minimaal zes maanden.

 

Deze homepage werd het laatst ge-update op 15-03-2018