Het Bestuur

Het bestuur van de vereniging van Eigenaars (VvE) berust bij één of meer administrateurs, die benoemd worden door de Algemene Ledenvergadering van Eigenaars (AVE). De administrateur wordt benoemd voor onbepaalde tijd en kan te allen tijden worden ontslagen.
De Raad van Commissarissen (RvC) telt minimaal drie leden en maximaal vijf leden. De leden van de RvC worden gekozen voor een periode van twee jaar. De leden van de RvC zijn terstond herkiesbaar.
Voor het beheer van de gelden van het Fonds voor Groot Onderhoud en de controle van de overige middelen wordt een aparte Beheerscommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit drie leden. Een lid aan te wijzen door de RvC en twee leden aan te wijzen door de jaarlijkse ledenvergadering. De leden van de Beheerscommissie Fond Groot Onderhoud worden gekozen voor een periode van één jaar. De leden van de Beheerscommissie zijn terstond herkiesbaar.
Vanuit het MJOP bepaalt de RVC welke projecten zullen worden uitgevoerd. Voor de daadwerkelijke uitvoering in het algemeen is het projectbureau verantwoordelijke en voor elk individueel project wordt een projectcoördinator aangewezen door de RvC. Van het projectbureau maken in ieder geval deel uit: de voorzitter en de secretaris, voor zover dit het MJOP betreft. Desgewenst wordt voor een project of projectonderdeel een tijdelijke commissie ingesteld, bijvoorbeeld een welstandscommissie, bouwcommissie etc. Ook kan een commissie worden uitgebreid met meerdere bestuursleden, eigenaren of externe adviseurs.
De RvC werkt ook met een aantal vrijwilligers waaronder een beheerder voor de stucloper en een adviseur met betrekking tot de groenvoorziening.

  • Inschrijving Kamer van Koophandel

    In dit document vindt u informatie over de inschrijving bij de KvK

Leden van de RvC

vve

W.J. Dijkmans

Voorzitter
vve

E. van Put

Secretaris
vve

T. Koks

Lid en coördinator schoonmaakdienst
vve

M. Shaw

Lid en huismeesterfunctie

Leden van de Beheercommissie

vve

De heer
T. Koks

(Namens RvC)
vve

Mevrouw
J.C. Van der Valk

vve

Mevrouw
M.L. Wils

Administrateur

vve

H.L. Bijmans

Administrateur

Beheerder Stucloper

vve

De heer
Th van Put